Sgrìobhaidhean mu Ruaraidh

Taghadh de aistean agus lèirmheasan

Black, Ronald. “Thunder, Renaissance and Flowers.” The History of Scottish Literature. Volume 4: Twentieth Century. Edited by Cairns Craig. Aberdeen: Aberdeen University Press, 1989. (caibideil air Ruariadh MacThòmais agus Somhairle MacGill-Eain)

Black, Ronald. “Sorley MacLean, Derick Thomson, and the Women Most Dangerous to Men.” The Bottle Imp 21: June 2017.

Byrne, Michel. “Monsters and Goddesses: Culture Re-energised in the Poetry of Ruaraidh MacThòmais and Aonghas MacNeacail.” The Edinburgh History of Scottish Literature, Vol. 3. Modern Transformations: New Identities. Edited by Ian Brown. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.

MacDonald, Ian. “Derick Thomson: Poet and Scholar”. Scottish Language 37:2018/

MacDonald, Ian. “The Poetry of Derick Thomson.” Alba Litteraria: A History of Scottish Literature. Edited by Marco Fazzini. Venezie Maestre: Amos Edizioni, 2005.

MacLeod, Michelle. Cianalas Redefined. An unpublished thesis presented for the degree of PhD at the University of Aberdeen, 1999.

Meek, Donald E. “Appreciation of Professor Derick S. Thomson: Funeral Oration, as Delivered.Passages from Tiree (personal blog).

O’Gallagher, Niall. “Sùil eile air bàrdachd ‘Ghlaschu-ach’ Ruaraidh MhicThòmais.” Aiste 3 (2009-2010).

Poncarová, Petra Johana. “Derick Thomson’s An Rathad Cian (The Far Road, 1970): Modern Gaelic Poetry of Place Between Introspection and Politics.” Edited by Monika Szuba and Julian Wolfreys. The Poetics of Place and Space in Scottish Literature. Palgrave Macmillan, 2019.

Poncarová, Petra Johana. “Nuair a Dh’fhalbhas a’ Ghàidhlig‟ (When Gaelic Goes): Gaelic in the Poetry of Derick Thomson.” Edited by Aniela Korzeniowska and Izabela Szymańska. Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. Warsaw: Semper, 2016.

Poncarová, Petra Johana. “Ruaraidh MacThòmais is Gairm.” Rannsachadh na Gàidhlig 9: Cànan is Cultar. Deas. le Meg Bateman agus Riseard Cox. Slèite: Clò Ostaig, 2019.

Smith, Iain Crichton. “The Poetry of Derick Thomson.” Towards the Human: Selected Essays. Edinburgh: Macdonald Publishers, 1986.

Whyte, Christopher. “Derick Thomson: the Recent Poetry.” Aiste 1 (2007).

Whyte, Christopher. Modern Scottish Poetry. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.

CD

Bàrdachd le Ruaraidh MacThòmais (Audio CD). Perth: Scotsoun and Artistes, 2002. (ro-ràdh le Iain MacAonghais)

Film

Creachadh na Clàrsaich. Produced by Anna Mhoireasdan. Interviews by Fionnlagh MacLeòid. BBC ALBA 2000. Eòlais Productions Ltd. air a chraoladh air BBC2 Alba air 27 Giblean, 2000.